هلدینگ اتراب

توسعه دهنده کسب و کار
1382
بیانه رسالت و فرهنگ سازمانی اتراب

فلسفه وجودی اتراب:

انفجار اطلاعات، شبکه های اجتماعی، تغییر سریع تکنولوژی ها، شدت رقابت، افزایش عرضه، مرزهای اقتصادی بسته،سوء مدیریت، خام فروشی منابع، و... در ابعاد خرد و کلان، مشکلات عصر حاضر کشورهای در حال توسعه است.

راهکار گذر از معضلات طرح شده، مجموعه ای چند بعدی است که بتواند با ایجاد تحول در بنگاه ها و سازمان ها، مدیریت استراتژیک، تولید و عملیات رفتار، بازارسازی، بازاریابی زنجیره تامین، منابع مالی-انسانی-تکنولوژیکی و فنی و ... را مدیریت نماید.

خلاء فوق اتراب را بر آن داشت با عنایت به تجربه، دانش، بینش، آگاهی، خلاقیت و نوآوری که در پروژه های ملی و فراملی در اواسط دومین دهه از عمر خود در زمینه های مختلف با محوریت مدیریت صنعت IT در ارتباط با سایر رشته ها از جمله بازرگانی، صنعتی، مهندسی، پژوهشی و ... نشاده داده، فلسفه وجودی خود را به عنوان یک "توسعه دهنده کسب و کار"به شکل ذیل معرفی نماید:

"اتراب" سازمانی است. مدرن با جایگاه اول توسعه دهنده کسب و کار در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، با تعاملی سازنده و موثر در روابط بین الملل

مکتب مدیریتی در اتراب:

جامعه ایرانی و کشورهای در حال توسعه تلفیقی از اقوام، اقشار، احزاب، خاستگاه و اندیشه های گوناگون است.

اختلاط اندیشه ها و سیر تکوین تفکرات، گاهی کندتر و گاهی تندتر از حد ممکن پیش رفته، مسبب عدم انسجام و تمرکز در اندیشه های جمعی گردیده است و غالبا می بایست برنگرش های فردی، مدیریت نمود.

سازمان اتراب با در نظر داشتن نظریه آشوب در نگرش سیستمی و بهره گیری از مدیریت اقتضایی و با پاسخ به << اگر-پس-در غیراینصورت>> های درون و برون سازمان، مدیریتی پویا را راهبرد خود قرار داده است.

سبک مدیریتی در اتراب:

اتراب سازمانی است متعلق به عموم افراد مرتبط با آن

هر فردی با شخصیت و ویژگی های خود و با اندیشه، خرد و مصلحت جمعی، مدیریت خود انتقادی را اصل قرار می دهد؛

بدین ترتیب مدیران می توانند اشتباهات خود را شناخته، پذیرفته و از آنها بیاموزند.

بنابراین ارتباطات وسیع، بخشی از سبک مدیریتی است.

و مدیریت مشارکتی با اصل اخلاق مداری، رکن لاینفک مدیران سازمان می باشد.

به دیگر سخن، سعی برا این است که تمامی کارکنان سازمان اتراب، به هم، از هم و برای هم بیاموزند.

اصول چهار گانه فرهنگ سازمانی اتراب:

نظم و انضباط

صداقت

تخصص و مسولیت پذیری

احترام

سازمان اتراب پیوسته مشتری گرا بوده و همواره به رفع نیاز های بر آورده نشده به نحوه کارا، پیشرو، مدرن، جذاب و مرغوب اهتمام دارد.

در طراحی سازمان اتراب به هر دو بعد ساختاری و محتوایی توجه شده است و با پاسخ به کلیه ی مولفه های آن هیچ گاه کیفیت فدای کمیت و محتوا فدای شکل و ظاهر نخواهد شد.تمامی ابزار ها در این مسیر نیل به اهداف، ترسیم شده و بکارگیری خواهند شد.

در همه سطوح سازمان، رویارویی باز(سازنده) ترغیب شده، به عنوان شیوه ای برای برخورد با کلیه ی مسایل و حل تعارضات نگریسته می شود.

نظام شایسته سالاری براساس پویایی تفکرات فردی، جایگاه هر فردی را معین می نماید.

مهارت و انضباط سازمانی بسیار حائز اهمیت است و از ارکان مهم و لاینفک نظام فرهنگی سازمان، تواما با پیروی از استانداردهای عالی، رفتار بازرگانی و مسولیت مدنی مطابق با رسالت سازمان اتراب تلقی می گردد.

اعتماد متقابل در کلیه ی سطوح سازمانی نقش بسته و بیان واقعیات بدون لکنت، هراس و واهمه، اعتباری ارزشمند برای سازمان به ارمغان می آورد. تنها اعتقادی که در سازمان اتراب وجود ندارد، اعتقاد به غیرممکن است.

سازمان اتراب به عنوان جزیی از کل، خود را در قبال اجتماع مسئول دانسته، همواره مقید به رعایت بی چون و چرای کلیه قوانین مکان وقوع می داند.

مشارکت در توزیع سود، حق خرید سهام جدید، انتقال سهام، حق رای، بازرسی حساب های سازمان و انتخاب هیئت مدیره از حقوق ابتدایی و پذیرفته شده سهامداران سازمان اتراب می باشد.

در مجموع رفع حاجات و نیازهای مشتریان، احترام متقابل، اکتساب و ارتزاق مادی و معنوی، تعهدات بلندمدت و پیشرو با نگرش جهانی، پیشرفت جمعی و سپس فردی، وفاداری، تعهد به رفتار حرفه ای، پذیرش مسؤولیت، بهره وری بیشینه، بهبود مستمر، بقا و رشد سازمان، نقاط عطف قابل سنجش، بهره مندی از تکنولوژی های نوین، محیطی پویا و اشتغالی کارآمد، نگرش و باور غیر قابل اجتناب اترابیان است.

www.etraab.com | info@etraab.com

41197 21 98+