ساختار سازمان اتراب

با عنایت به چشم‌انداز و بیانیه رسالت هلدینگ اتراب و مد نظر قرار داشتن انواع تکنولوژی های موجود در سطح سازمان و ضرورت انعطاف بیشتر در به‌کارگیری منابع انسانی مکانیکی و ارگانیکی و پیچیدگی در ارتباطات از ساختارهای معمول نمی‌توان بهره جست. در همین راستا ساخت پیچیدگی کلی سازمان اتراب به صورت افقی در نظر گرفته شده تا ضمن حذف مدیران میانی و کاهش فاصله میان مدیران عالی از رده عملیاتی، به حیطه نظارت وسعت بخشیده، سرعت تصمیم گیری و انعطاف و انطباق سازمان را در برخورد با عوامل محیطی افزایش داده و سازمانی پویا، انطباق پذیر و ارگانیک را ارمغان دهد. ساختار سازمانی اتراب با طراحی منحصر به فرد خود و با بیش از 250 ردیف شغلی و بیش از 90 تیم کاری، گنجایش ایجاد شغل به بیش از 5000 نفر را به صورت مستقیم در طول 10 سال در داخل کشور خواهد داشت.