افتخارات اتراب

هلدینگ اتراب با بیش از 15 سال سابقه کاری مفتخر به کسب یک تندیس یکصد مدیر شایسته ملی در سال 94 و دو تندیس جوان کارآفرین در سال های 89 و 92 شده است.

یکصد مدیر شایسته ملی در سال 1394
جوان کارآفرین در سال 1392
جوان کارآفرین در سال 1389